Yükleniyor
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

Motilet İletim Çözümleri Gıda Lojistik A.Ş. (“Şirket”) olarak, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konularına oldukça önem vermekteyiz. Şirket olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Şirket tarafından yürütülen ve Şirket’e ait olan www.iletmen.com.tr internet sitesinin (“İnternet Sitesi”), Şirket olarak veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca işletilmesi sebebiyle oluşturmuş olduğumuz Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ; veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğuna dair beyan ve açıklamalarımızı içermektedir.

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

Şirket, www.iletmen.com.tr adresinden İlgili kişinin açık rızasıyla ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli verileri işleyebilme hakkına sahip bulunmaktadır.

Örneğin, ad-soyadı, telefon, e-posta vb. gibi iletişim ve kimlik bilgileri, firma bilgileri, anket sorularına verilen cevaplar, formlara yapılan girişler, sisteme yüklenen dokümanlar, eğitim durumunuza ve özgeçmişinize, iş geçmişinize ve banka/kredi kartı ödeme kayıtlarına ilişkin bilgiler kapsamda yer almaktadır. Site, kullanıcı olarak siz, Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni ve Çerez Politikasını okuyup onaylamadan bu verilerin Şirket kayıtlarına geçmesine izin vermeyecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Kullanımı

Şirket kişisel verileri aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda belirtilen amaçlar için işlenmektedir;

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve sitemizin güvenli kullanımı için alınan önlemler,
• Üyelik sözleşmesinin gereklerini yapabilmek, siteye başvuranların değerlendirilmesi, eşleştirilmesi ve üyelik başlatılması durumunda süreçlerinin yürütülmesi,
• Sipariş ve ödemelerin alınması ile siparişlerin teslim edilmesi süreçlerinin yürütülmesimek,
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve sitenin işletilmesi konusundaki yasal yükümlülüklerimizin, vergisel yükümlülüklerin gereğinin yerine getirilmesi,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
• İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
• İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
• Web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan hizmet alan müşterilerimizin tanınabilmesi, müşteri çevresi analizinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanılabilmesi ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenebilmesi,
• Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
• Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri talep / şikayetlerin takibi ve değerlendirilmesi,

Profilinizin oluşturulması ve yönetimi sırasında bize ilettiğiniz tüm veriler, kurum ve proje ile eşleştirme ve proje sürecinin takibinin yapılması, izlenmesi ve faturalandırılması için gerekli veriler, destek hizmetimizle veya güvenli mesajlaşma ve iletişimin bir parçası olarak verdiğimiz hizmetlerimizle bağlantılı olarak kişisel verileriniz bu yasal çerçeve dahilinde işlenir.

Kişisel verilerinizin bu web sitesinde kullanımı için vermiş olduğunuz onay bu Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla ve kapsamda Şirket tarafından yönetilmekte olan www.iletmen.com.tr web sitesi için de geçerli olacaktır ve Şirket www.iletmen.com.tr isimli web sitesinde kişisel verilerinizi kullanabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor muyuz?

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veri; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış yerler ile periyodik olarak veya yetkili kılınmış merciin talebi halinde kendileri ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz talepte yetkilendirilmiş kişi veya kurum ile paylaşılmaktadır.

Bunun dışında kişisel verileriniz, grup şirketleri ve iş bağlantıları (yükleniciler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları vb.) ile hizmet kalitesini arttırmak amacıyla sınırlı olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz yalnızca;

● Açık rızanızın bulunduğu,
● KVKK’de öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve
● KVKK’de öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edilmesi ve
● Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)’nun da izninin bulunduğu hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.
Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

● Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi durumlar gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen süreler uyarınca verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.
● Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca veriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir.
● Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Saklanma süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz derhal veya en geç 30 gün içerisinde silinir.

Kişisel Verileriniz ile Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, Söz konusu haklarınıza yönelik başvurularınızı bizzat elden Halkalı Merkez Mahallesi, 2. Karanfil Sokak, Gülbahçe Evleri 37, No:14A Küçükçekmece / İstanbul adresimize iletebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@iletmen.com.tr adresine e-posta olarak iletebilirsiniz.

İlettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuzu reddetme hakkımızı saklı tutarız.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.

Sizler için hazırlanan işbu Aydınlatma Metni’ni okuduğunuz için teşekkür ederiz.